Abonnementsvilkår
for e-conomic

Vær opmærksom på, at vi opdaterer vores vilkår den 1. januar 2020. Du kan se de nye vilkår her.

 
 

1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR

1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter "Vilkår") tiltrædes ved at afkrydse "Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår" på bestillingsformularen, ved at anvende applikationen eller services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf, og gælder mellem Visma e-conomic A/S, CVR-nummer 29403473, Langebrogade 1, 1411 København K (herefter "e-conomic") og kunden herefter "Kunden"). Hvis Kunden er en juridisk person accepteres disse vilkår på vegne af Kunden. Denne service er business to business.

1.2 Revisionsvirksomheder, administrationsbureauer og lignende kan herudover acceptere disse Vilkår på Kundens vegne, herunder ved nytegning, idet de herved indestår for, at der foreligger fornøden fuldmagt hertil, og at Kunden forudgående er blevet behørigt informeret om Vilkårene.

 

2. ABONNEMENTETS VARIGHED OG FAKTURERING

2.1 Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.

2.2 Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen til udgangen af et kalenderkvartal. Herefter faktureres kvartalsvis forud, medmindre andet følger af aftale eller vilkår for det specifikke produkt

2.3 Efter bestilling er der for nye kunder en gratis fortrydelsesret på 14 dage fra bestillingsdagen.

 

3. ABONNEMENTETS OMFANG OG ANVENDELSE

3.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende regnskabsprogrammet e-conomic og valgte tillægsmoduler (herefter under et "Applikationen"), der stilles til rådighed online som "software as a service". Kunden erhverver ikke Applikationen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Applikationen undtagen som software as a service.

3.2 Kundens abonnement giver Kunden adgang til at bruge Applikationen til det antal posteringer, brugere, tillægsmoduler m.v., der fremgår af de specifikke produkter. Såfremt Kunden har behov for yderligere kapacitet eller funktionalitet, vil abonnementet automatisk blive opgraderet ved brug af sådanne yderligere posteringer, brugere, tillægsmoduler m.v., og Kunden accepterer, at prisen tilsvarende vil blive forøget.

3.3 I selve Applikationen eller på e-conomics hjemmeside findes en oversigt over abonnementstype og valgte tillægsmoduler. For enkelte funktioner, ydelser og tillægsmoduler kan der være tilknyttet selvstændige betingelser, der skal accepteres i tillæg til disse Vilkår, før de kan anvendes.

3.4 Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Kunden og dennes rådgivere, og Applikationen må ikke benyttes for andre end Kunden eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre end Kunden.

3.5 Revisionsvirksomheder, administrationsbureauer og lignende, der anvender administratormodulet på vegne af egne kunder, må kun anvende dette modul selv og modulet må ikke gøres tilgængeligt for disses kunder. Såfremt dette sker, vil det blive anset som en væsentlig misligholdelse.

3.6 Kunden indestår for og har det fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til Applikationen eller som bruger Kundens logindetaljer.

3.7 Med undtagelse af det, der fremgår af 3.4, er Kunden ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Applikationen til tredjemand.

3.8 Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade e-conomics navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

3.9 I tilfælde af, at revisionsvirksomheder, administrationsbureauer og lignende, der anvender administratormodulet betaler fakturaen for e-conomic, da vil de have den endelige råderet over brugen af programmet.

 

4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

4.1 Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.

4.2 Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med gebyr på DKK 150,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til Applikationen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre e-conomic forinden har ophævet abonnementet.

4.3 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden angivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af e-conomic.

4.4 De til enhver tid gældende priser kan findes på e-conomics hjemmeside og kan ændres med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af abonnementstyper og tillægsmoduler. Alle priser er ekskl. moms.

 

5. OPHØR

5.1 Kunden kan i Applikationen opsige abonnementet, foretage nedgradering af abonnementet og/eller fravalg af tillægsmoduler til udgangen af et kalenderkvartal (med mindre andet fremgår af beskrivelse eller vilkår for den specifikke ydelse).

5.2 e-conomic kan opsige abonnementet med 6 måneders varsel til udløbet af et kalenderkvartal, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

 

6. KUNDENS DATA

6.1 Parterne er enige om, at Kunden er dataansvarlig for så vidt angår eventuelle personoplysninger Kunden uploader og behandler i Applikationen, samt at Kunden ejer og frit kan disponere over egne data i Applikationen. Som bilag 1 til disse Vilkår har parterne indgået en databehandleraftale (herefter "Databehandleraftale"), hvortil der henvises for så vidt angår yderligere betingelser for behandling af persondata.

6.2 Applikationen giver Kunden mulighed for at eksportere alle kartoteker, data mv. via Applikationens eksportfunktion, og Kunden accepterer, at sådan eksport skal gennemføres af Kunden inden abonnementets ophør. I tilfælde af at abonnementet udløber eller ophæves af Kunden, skal e-conomic, hvor rimeligt og kommercielt forsvarligt, tilsigte at give kunden en periode på 10 dage efter ophør, hvor eksportfunktionen kan anvendes.

6.3 e-conomic forbeholder sig ret til at slette Kundens data 90 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og e-conomic har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.

6.4 e-conomic er berettiget til at opbevare Kundens data efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse af tjenesten.

6.5 e-conomic kan i ganske særlige tilfælde, hvor det efter e-conomics vurdering skønnes forsvarligt og rimeligt, for eksempel ud fra en værditabsbetragtning, give tredjemand og myndigheder adgang til Kundes data, dog kun i  overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

 

7. DRIFTSSTABILITET

7.1 e-conomic tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for e-conomics kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og e-conomic fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

7.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber e-conomic i at genskabe normal drift hurtigst muligt.

7.3 Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i muligt omfang.

 

8. ÆNDRINGER

8.1 e-conomic er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. e-conomic er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

 

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

9.1 Applikationen og information, der afgives fra Applikationen, undtagen Kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til e-conomic moderselskab e-conomic international a/s. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes e-conomic international a/s, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give e-conomic meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af e-conomics immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.

9.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

9.3 I forhold til materiale, der uploades af Kunden og alle Kundens data, giver Kunden e-conomic, og dennes leverandører, en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til at e-conomic forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser. Kunden indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

 

10. OVERDRAGELSE

10.1 e-conomic har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.

10.2 For så vidt angår e-conomics anvendelse underleverandører henvises i øvrigt til Databehandleraftalen.

 

11. E-CONOMICS ANSVAR

11.1 e-conomic fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

11.2 e-conomic er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen, herunder valutafeeds/-beregnere. e-conomic kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan e-conomic ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

11.3 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er e-conomics samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maksimum DKK 10.000. Kunden påtager sig at friholde e-conomic for produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen.

11.4 Kunden accepterer at skadesløsholde e-conomic mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Applikationen.

 

12. TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED

12.1 For så vidt angår behandling af personoplysninger, som Kunden anvender som dataansvarlig i Applikationen gælder Databehandleraftalens bestemmelser imellem e-conomic og Kunden. For så vidt angår e-conomics behandling af personoplysninger henvises til Privacy Statement.  

12.2 e-conomic har tavshedspligt om alle informationer, e-conomic måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor e-conomic har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor e-conomic er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.

12.3 I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til e-conomic, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og e-conomics behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde e-conomic for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse

 

13. VILKÅRSÆNDRINGER

13.1 e-conomic er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på e-conomics hjemmeside. e-conomic tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring, ved opslag på hjemmesiden. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.

 

14. TVISTER

14.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i København.

 

15. GYLDIGHED

15.1 Disse Vilkår er gyldige fra 1. marts 2018 og erstatter tidligere vilkår.

Kom godt i gang allerede i dag

Brug e-conomic online regnskabsprogram gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis