Abonnementsvilkår for e-conomic

 

Definitioner

Applikation: Regnskabsprogrammet e-conomic og valgte tillægsmoduler.

Anonymisering: Anonymisering af personoplysninger i Applikationen.  

Brugsdata: En type data der genereres ved brug af Applikationen. Omfatter blandt andet teknisk information og trafikinformation (operativsystem, browsertype, tastatursprog, IP-adresse og lignende) og aggregeret Applikations- eller brugergenereret data (varighed af session, tilbagemeldinger, antal indsendte fakturaer, bogføringsår oprettet og lignende).

Dataansvarlig: Det organ der afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

Databehandler: Det organ der behandler Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.

Applikationsdata: Data der tilhører kunden, og som bearbejdes i Applikationen såsom kundedatabaser, fakturaer og andre former for produktionsdata og dokumenter.

Personoplysninger: Enhver information der kan henføres til en identificeret person, eller data der direkte eller indirekte kan identificere en person.

 
 

1. Accept af abonnement og vilkår

1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter “Vilkår”) accepteres, idet man opretter en e-conomic aftale/abonnement eller e-conomic demo, ved at anvende Applikationen eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf.

1.2 Disse Vilkår er gældende mellem Visma e-conomic A/S, CVR-nummer: 29403473, Gærtorvet 1-5, 1799 København V (herefter "e-conomic") og kunden herefter ("Kunden"). Hvis Kunden er en juridisk person, accepteres disse Vilkår på vegne af Kunden. Denne service er business to business.

 
 

2. Abonnementets varighed og fakturering

2.1 Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.

2.2 Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen til udgangen af et kalenderkvartal. Herefter faktureres kvartalsvis forud, medmindre andet er aftalt.

2.3 Efter bestilling er der for nye kunder en gratis fortrydelsesret på 14 dage fra bestillingsdatoen.

 
 

3. Abonnementets omfang og anvendelse 

3.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende regnskabsprogrammet e-conomic og valgte tillægsmoduler (herefter under et "Applikationen"), der stilles til rådighed online som "software as a service". Kunden erhverver ikke Applikationen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Applikationen undtagen som software as a service.

3.2 Ejerskabet/råderetten over en e-conomic aftale tilkommer den, der betaler for den specifikke e-conomic aftale.

3.3 Kundens abonnement giver Kunden adgang til Applikationen, som den er, og til at bruge den inden for de forbrugsgrænser der fremgår af det specifikke abonnement. Såfremt Kunden har behov for yderligere kapacitet og overskrider posteringsgrænsen, vil abonnementet automatisk blive opgraderet ved et sådant forhøjet forbrug, og Kunden accepterer, at prisen tilsvarende vil blive forøget.

3.4 I selve Applikationen eller på e-conomics hjemmeside findes en oversigt over abonnementstyper og tillægsmoduler. For enkelte funktioner, ydelser og tillægsmoduler kan der være tilknyttet selvstændige betingelser, der skal accepteres i tillæg til disse Vilkår, før de kan anvendes. 

3.5 Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Kunden og dennes rådgivere.

3.6 Revisionsvirksomheder, administrationsbureauer og lignende der anvender administratormodulet på vegne af egne kunder må kun anvende dette modul selv, og administratormodulet må ikke gøres tilgængeligt for disses kunder. Såfremt dette sker, vil det blive anset som væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger e-conomic til at lukke for Kundens adgang til Applikationen med øjeblikkelig virkning.

3.7 Kunden indestår for og har det fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til Applikationen. Dette omfatter blandt andet integrationer, som Kunden tilføjer til sin aftale og/eller administratorer, der tilknyttes Kundens aftale.

3.8 Med undtagelse af det der fremgår af punkt 12.2, er Kunden ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand.

3.9 Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade e-conomics navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

 
 

4. Priser og betalingsbetingelser

4.1 Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.

4.2 Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med et gebyr på DKK 150,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til Applikationen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre e-conomic forinden har ophævet abonnementet.

4.3 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden angivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af e-conomic.

4.4 De til enhver tid gældende priser kan findes på e-conomics hjemmeside og kan ændres med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Det samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af abonnementstyper og tillægsmoduler. Alle priser er ekskl. moms.

 
 

5. Applikationsdata

5.1 Parterne er enige om, at Kunden er Dataansvarlig, for så vidt angår eventuelle Personoplysninger, som Kunden indtaster og behandler i Applikationen (Applikationsdata), samt at Kunden ejer og frit kan disponere over eget indhold i Applikationen. Der henvises i denne forbindelse til den separat indgåede databehandleraftale (herefter "Databehandleraftale"), for så vidt angår yderligere betingelser for behandling af Personoplysninger.

5.2 e-conomic kan benytte Applikationsdata til at vedligeholde, tilbyde, prissætte og udvikle Applikationen. I forhold til udvikling fokuseres der på at udvikle økonomistyrings-tjenester i eller tilknyttet Applikationen. 

5.3 e-conomic kan dele Applikationsdata med andre selskaber i Visma-gruppen, som en del af at levere Applikationen, under samme vilkår og begrænsninger som beskrevet i disse Vilkår og i overensstemmelse med Databehandleraftalen.

5.4 Efter Kundens ophør kan e-conomic kun behandle Applikationsdata som beskrevet i 5.2 og 5.3 i Anonymiseret form. 

5.5 e-conomic kan give tredjemand og myndigheder adgang til Applikationsdata, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

 
 

6. Brugsdata

6.1 Parterne er enige om, at e-conomic er Dataansvarlig, for så vidt angår Brugsdata, i det omfang at det indeholder Personoplysninger (eks. CVR-nummer).

6.2 e-conomic kan benytte Brugsdata til statistik og analyse af Applikationen.

6.3 I det omfang at et CVR-nummer er knyttet til Personoplysninger, behandler e-conomic sådanne Personoplysninger til statistik og analyse af Applikationen i rollen som Dataansvarlig. Sådanne statistikker kan kombineres med offentligt tilgængelig data, Brugsdata og Applikationsdata. Efter Kundens ophør vil Applikationsdata være Anonymiseret.

 
 

7. Elektronisk dokumenthåndtering

7.1 Ved indgåelse af denne aftale giver Kunden sit samtykke til, at e-conomic på vegne af Kunden kan acceptere vilkår til service udbydere, som tilbyder dokument-infrastruktur og dermed lade Kunden registrere hos sådanne udbydere.

7.2 Kunden giver dermed ved accept af disse betingelser sit samtykke til at lade sig registrere i NemHandelsRegistret og accepterer samtidig de Generelle Betingelser for Anvendelse af NemHandel. Kunden har altid mulighed for at afmelde sig NemHandelsRegistret - også efter registrering har fundet sted.

7.3 Kunden indestår for at være den juridiske ejer af virksomheden og bekræfter, at de stamoplysninger (CVR-nummer, navn, adresse) der er blevet oplyst i Applikationen, er de korrekte oplysninger for det pågældende firma.

7.4 e-conomic registrerer Kundens kontaktadresse, CVR-nummer, GLN-nummer (hvis valgt i Applikationen af Kunden) samt hvilke dokumenttyper og standardformater, som Kunden kan sende og modtage i et elektronisk opslagsbibliotek. Kunden giver samtykke til, at det elektroniske opslagsbibliotek gøres tilgængeligt for andre afsendere, modtagere og operatører. Som oprettet bruger i Applikationen accepterer Kunden samtidig at modtage dokumenter fra andre virksomheder.

7.5 e-conomic forbeholder sig retten til at skifte service udbyder, såfremt anden udbyder findes bedre egnet. Kunden vil altid blive varslet i forbindelse med registrering hos et af e-conomic nyt udvalgt netværk og har i den forbindelse mulighed for at frabede at lade sig registrere. Kunden har på tilsvarende vis altid mulighed for at framelde sig det pågældende netværk, efter registrering har fundet sted.

7.6 e-conomic er ikke ansvarlig for fejl i modtagerens system og kan ikke garantere en tidsfrist for modtagelsen af dokumentet hos modtageren.

 
 

8. Driftsstabilitet

8.1 e-conomic tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for e-conomics kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og e-conomic fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

8.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber e-conomic sig på at genskabe normal drift hurtigst muligt.

8.3 Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i videst muligt omfang.

 
 

9. Ophør

9.1 Kunden kan i Applikationen opsige abonnementet, ændre abonnementstype eller fravælge tillægsmoduler til udgangen af et kalenderkvartal (medmindre andet fremgår af beskrivelsen eller vilkårene for den specifikke ydelse). Kunden er forpligtet til selv at opsige sit abonnement inde i Applikationen.

9.2 e-conomic kan opsige abonnementet med 6 måneders varsel til udløbet af et kalenderkvartal eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

9.3 e-conomic forbeholder sig retten til at slette Applikationsdata efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og e-conomic har ingen forpligtelser til at opbevare dataen efter ophør. Det påhviler Kunden at leve op til Bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsdata. e-conomic tilbyder dog muligheden for en arkivlicens til Kunden for at kunne opbevare regnskabsdata digitalt efter ophør af abonnementet. Kunden accepterer, at en arkivlicens skal bestilles af Kunden i Applikationen inden aftalens ophør, og at arkivlicensen først træder i kraft ved næstkommende kvartal.

9.4 Applikationen giver Kunden mulighed for at eksportere alle kartoteker, data mv. via Applikationens eksportfunktion, og Kunden accepterer, at en sådan eksport skal gennemføres af Kunden inden abonnementets ophør. I tilfælde af at abonnementet udløber eller opsiges af Kunden, skal e-conomic, hvor rimeligt og kommercielt forsvarligt, tilsigte at give Kunden en periode på 10 dage efter ophør, hvor eksportfunktionen kan anvendes.

 
 

10. Ændringer

10.1 e-conomic er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. e-conomic er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

10.2 Kunden er forpligtet til at holde sine kontaktoplysninger opdateret med henblik på at kunne modtage nødvendige informationer om ændringer.

 

11. Immaterielle rettigheder

11.1 Applikationen og information der afgives fra Applikationen, undtagen Applikationsdata, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til e-conomic. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes e-conomic, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give e-conomic meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af e-conomics immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.

11.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

11.3 I forhold til materiale der uploades af Kunden og alt Applikationsdata, giver Kunden e-conomic og dennes leverandører en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til, at e-conomic forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser. Kunden indestår for, at det materiale der uploades ikke krænker tredjemands rettigheder og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

 
 

12. Overdragelse

12.1 e-conomic har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser over for Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.

12.2 Kunden er indforstået med, at såfremt Kunden overdrager betalingen af e-conomic abonnementet/aftalen til en revisionsvirksomhed, administrationsbureau eller lignende, overgår råderetten/ejerskabet til administrator.

 
 

13. e-conomics ansvar

13.1 e-conomic fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

13.2 e-conomic er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen, herunder valutafeeds/-beregnere. e-conomic kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan e-conomic ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

13.3 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er e-conomics samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maksimalt DKK 10.000. Kunden påtager sig at friholde e-conomic for produktansvarsskader, tredjemandstab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen.

13.4 Kunden accepterer at skadesløsholde e-conomic mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Applikationen.

 
 

14. Tavshedspligt og datasikkerhed

14.1 For så vidt angår behandling af Personoplysninger, som Kunden er Dataansvarlig for i Applikationen, henvises der til Databehandleraftalens bestemmelser mellem e-conomic og Kunden. For så vidt angår e-conomics behandling af Personoplysninger i rollen som Dataansvarlig henvises der til privatlivspolitikken. e-conomic har tavshedspligt om alle informationer, e-conomic måtte komme i besiddelse af om Kunden.

14.2 I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords, der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til e-conomic, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og e-conomics behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde e-conomic for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse.

 
 

15. Vilkårsændringer

15.1 e-conomic er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på e-conomics hjemmeside. e-conomic tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring. Ændringer varsles via email. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår.

 
 

16. Tvister

16.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i København.

 
 

17. Gyldighed

17.1 Disse Vilkår er gyldige fra d. 1. april 2022 og erstatter tidligere vilkår.

 

 
 
 

Kom godt i gang allerede i dag

Brug e-conomic online regnskabsprogram gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis