Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Ledelsespåtegning – hvad er en ledelsespåtegning?

Det er et krav i årsregnskabsloven, at en årsrapport skal indeholde en ledelsespåtegning, som ledelsen har underskrevet, idet de er enige med, at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen

Ledelsespåtegning er en del af årsrapporten. Du kan læse her hvordan årsafslutning i e-conomic regnskabsprogram.

At ledelsen underskriver årsrapporten betyder, at det er ledelsen som har ansvaret for, at årsrapporten bliver udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen og eventuelle andre krav i for eksempel vedtægter.

Hensigten med at skulle udarbejde en ledelsespåtegning er rettet mod ledelsen for at gøre dem opmærksom på, at de har dette ansvar.

Dette gør samtidig at ansvarsfordelingen i forhold til revisor er mere tydelig, da det førhen var revisor der havde ansvaret for revisionen. Så ledelsen har ansvaret for selve regnskabsaflæggelsen og den færdige årsrapport.

Årsregnskabslovens krav til ledelsen om en ledelsespåtegning gælder, hvad enten det er en virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse A, B, C eller D.

Erklæring

Ledelsespåtegningen er en erklæring fra ledelsens side om, hvorvidt:

  • Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav.
  • Årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling, resultat samt en eventuel pengestrømsopgørelse.
  • Supplerende beretninger, som frivilligt er medtaget, giver et retvisende billede.


For personligt drevne virksomheder er det virksomhedsejeren, der skal underskrive ledelsespåtegningen, og virksomhedsejeren bør altid have et underskrevet eksemplar liggende i sit arkiv.

Indhold i en ledelsespåtegning

"Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2011 for Hans Hansen A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsstandarder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse".

Ønskes der yderligere information om ledelsespåtegning, henviser vi til en revisor. Du kan bruge e-conomic revisorliste til at finde en.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis