Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Selskabsskat – hvad er selskabsskat?

Selskabsskat er virksomheders skat, ligesom personskat er privatpersoners skat. Forskellen på de to er at personskat beregnes ud fra alle dine indtægter. Selskabsskat skal kun betales af virksomhedens overskud.

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Virksomheder skal betale skat af deres overskud, og denne beskatning hedder selskabsskat. Selskabsbeskatning er på mange måder for virksomheder, hvad personskat er for privatpersoner.

Hvor meget er selskabsskat?

Selskabsskat i Danmark er på 22% af virksomhedens skattepligtige overskud.

For eksempel, hvis virksomhedens overskud er på 100.000 kr. skal der betales 22.000 kr. i skat til staten.

Den danske selskabsskatteprocent har været faldende over de seneste år.
I den politiske aftale "Vækstplan DK" fra 2013 blev ændringer vedr. selskabsbeskatningen vedtaget. Således at satsen for selskabsskat skulle falde fra 25 % i 2013 til 22 % i 2016.
Det betyder, at virksomheder i dag betaler en mindre del af deres samlede overskud i skat.

Oversigt over Danmarks selskabsskattesats igennem årene:

 • Selskabsskat 2022: 22%
 • Selskabsskat 2021: 22%
 • Selskabsskat 2020: 22%
 • Selskabsskat 2019: 22%
 • Selskabsskat 2018: 22%
 • Selskabsskat 2017: 22%
 • Selskabsskat 2016: 22%
 • Selskabsskat 2015: 23,5%
 • Selskabsskat 2014: 24,5%
 • Selskabsskat 2013: 25%

Hvem skal betale selskabsskat?

Virksomheder der har overskud har pligt til at betale selskabsskat af overskuddet.

Som tommelfingerregel kan man sige, at virksomheder betaler selskabsskat, og personer betaler personskat.
Men en virksomhed kan ifølge skattelovgivningen enten have en selvstændig skattepligt eller en ikke-selvstændig skattepligt. I sidstnævnte tilfælde er det ejerne, der er skattepligtige af overskuddet.

For at betale selskabsskat skal dit selskab derfor være en selvstændig juridisk enhed.
Når virksomheden er selvstændigt skattepligtig vil det sige, at den er skattepligtig af dens egen indtægt. Uafhængigt af virksomhedens ejere. Ejere bliver først skattepligtige ved et eventuelt udbetalt udbytte. Ved udbetaling af udbytte skal ejere betale udbytteskat. Der kan kun udbetales udbytte hvis der er overskud i virksomheden.
Læs mere om udbytteskat her.

Selvstændigt skattepligtige er f.eks.:

 • Iværksætterselskaber (IVS)
 • Anpartsselskaber (ApS)
 • Aktieselskaber (A/S)
 • Sparekasser
 • Brugsforeninger
 • Institutioner
 • Investeringsforeninger
 • Fonde
 • Og øvrige foreninger

(Bemærk dog at for andelsforeninger gælder en anden selskabsskattesats på 14,3%)

Virksomhedsskat

Enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber er ikke selvstændigt skattepligtige. Her beskattes man typisk efter almindelige skatteregler om personlig indkomst. Eller man kan gøre brug af virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastningsordningen. Bemærk at der i virksomhedsskatteloven dog er krav til anvendt regnskabspraksis. Eksempelvis krav om årsregnskab og bogføring efter bogføringsloven.

 

Hvornår betales selskabsskat?

Betaling af selskabsskat sker to gange årligt. Henholdsvis d. 20. marts og d. 20. november hvert år.

Selskabsskat betales aconto forud. Beregnet ud fra selskabets eget skøn af et forventet overskud for indeværende regnskabsår.

Derudover kan man d. 1. februar i det efterfølgende regnskabsår frivilligt vælge at betale en tredje gang. Dermed kan selskabet undgå eller minimere en eventuel efterskat.

 

Hvordan beregnes selskabsskat?

Selskabsskat beregnes ud fra virksomhedens overskud.

Overskuddet beregnes som forskellen mellem indtægter og omkostninger, f.eks. lønudgifter, afskrivninger på inventar, renteudgifter med mere.
Dette beløb findes også i selskabets resultatopgørelse. - Også kaldet “Resultatet før skat”.

Ud fra resultatet før skat, laver revisoren nogle skattemæssige reguleringer. Herefter får man så det der kaldes det “skattemæssige resultat”.

Er der overskud, er det 22% af overskuddet, der betales i selskabsskat.
Er der underskud, betales der ikke selskabsskat.

Bemærk: Man kan modregne et underskud fra et regnskabsår i overskuddet for det følgende regnskabsår.

Med underskud i et regnskabsår, men et overskud på samme beløb efterfølgende år slipper du for at betale selskabsskat. - Både i det foregående og det indeværende regnskabsår.

Det giver selskaber større chancer for at klare sig igennem tabsgivende år.

Man kan ændre størrelsen på aconto-betalingerne i løbet af året. F.eks. hvis skønnet for virksomhedens overskud ikke stemmer overens med virkeligheden. Således at man helt kan undgå at betale selskabsskat, hvis man har underskud.

 

Hvordan betales selskabsskat?

Selvskabsskat skal indberettes til SKAT via TastSelv Erhverv på skat.dk

Log på TastSelv Erhverv og vælg Skat, for at komme til TastSelv Selskabsskat.

Her kan du regulerer størrelsen på dine aconto-betalinger. Eller indtaste betalingsoplysninger til betaling via netbank.

Efter regnskabsårets afslutning skal der indsendes en årsrapport og indberettes en selvangivelse.

Årsrapporten indsendes til Erhvervsstyrelsen 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.
Selvangivelsen skal indberettes senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

I november måned modtages en årsopgørelsen for det år der er selvangivet.
En eventuel restskat skal betales senest d. 20. november i samme år.

 

Hvad betaler virksomheder i Danmark i selskabsskat?

Folketinget har besluttet, at skatteoplysninger for danske firmaer skal være offentlige. Hos Skattestyrelsen er det derfor muligt bl.a. at finde følgende oplysninger om selskaber, som betaler skat i Danmark:

 • Selskabets skattepligtige indkomst
 • Eventuelt underskud fra tidligere år, som selskabet har trukket fra i årets indkomst
 • Den beregnede skat for indkomståret
 • e skattebestemmelser, som selskabet er skattepligtig efter

Diskussion om højere eller lavere selskabsskat

Selskabsskat er et omdiskuteret emne i den politiske debat. Nogle taler for at hæve selskabsskatten – andre taler for at sænke selskabsskatten. På begge fløje argumenteres der for, at enten en hævning eller sænkelse af selskabsskatten kommer Danmarks samlede økonomi til gode.

Typisk ønsker venstrefløjen i dansk politik en højere beskatning og bidrag til staten. Hvor højrefløjen normalt argumenterer for en lavere skat med en øget konkurrenceevne til følge.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis