Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Aktieselskab (A/S) - hvad er et aktieselskab?

Virksomhed, hvor pengene til start og drift, skaffes ved udstedelse af aktier, idet aktieejerne kun hæfter for deres del af aktiekapitalen

e-conomic regnskabsprogram dækker alle selskabsformers regnskabsbehov - også aktieselskabers. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Ejerne i et aktieselskab, også kaldet aktionærerne, har normalt intet personligt ansvar for selskabets gæld, der rækker ud over den aktiekapital, som ejerne har indskudt. Det er dog muligt at påtage sig særskilt ansvar herfor som aktionær.

Kapitalkravet for aktieselskaber er 500.000 kroner.

Et aktieselskabs ledelse består af en direktion og en bestyrelse. Bestyrelsen skal som minimum bestå af tre personer, mens direktionen skal bestå af minimum én person. Aktionærerne i et aktieselskab besidder medbestemmelse på baggrund af den andel af aktier, de ejer.

Medlemmer fra direktionen må gerne være en del af bestyrelsen, men der må ikke være et flertal af direktionsmedlemmer i bestyrelsen. Folk fra direktionen må heller ikke varetage en position som formand eller næstformand.

Bestyrelsen i et aktieselskab står for den langsigtede ledelse, mens direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet. Det gør sig gældende, at hvis aktieselskabet har haft over 35 medarbejdere i 3 år, har disse ret til at vælge en tredjedel af bestyrelsens medlemmer.

Aktiekapital og beskatning

Udbytte er den andel af et aktieselskabs overskud, der bliver udbetalt til aktionærerne. I følge dansk ret udbetales udbytte typisk på grundlag af det årsregnskab, som generalforsamlingen har godkendt. Der må kun udbetales udbytte, hvis der i følge regnskabet er tilstrækkelige reserver i selskabet.

Et eventuelt underskud fra tidligere år skal dækkes af overskuddet, inden udbytte må udbetales. Udbytter beskattes med en såkaldt udbytteskat. I 2017 beskattes et udbytte på op til 51.700 kr. med 27 procent. Udbytte på beløb herover beskattes med 42 procent. Trækprocenten skal tilbageholdes ved udbetalingen af udbytte.

Ved udbetaling af udbytte til selskaber, der ejer mere end 20 procent af virksomheden, skal selskabsskatten ikke fratrækkes.

Aktieselskabets relativt fordelagtige beskatning skal dog ses i sammenhæng med, at der opstår en dobbeltbeskatning, når aktionærerne betaler skat af udloddet udbytte og skat af avancer ved salg af aktier. Den samlede effektive beskatning af selskabet og ejerne er derfor betydeligt højere end de 28 procent.

Er aktieselskaber store selskaber?

Der findes ingen bestemmelser for, hvor stort et selskab skal være for at kalde sig A/S. Der findes aktieselskaber i alle størrelser – lige fra et lille lokalt firma til en stor international koncern. Ligeledes kan antallet af aktionærer variere fra en enkelt person til adskillige tusinde ansatte, som i de store banker, forsikringsselskaber og andre børsnoterede selskaber.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis