Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Egenkapital - hvad er egenkapital?

Egenkapitalen er et udtryk for selskabets værdi og er groft sagt summen af ejendele minus summen er gæld

I e-conomic regnskabsprogram kan du altid se din egenkapital under Rapport > Saldobalance. Har du spørgsmål til opsætning, så kontakt vores support. Prøv e-conomic gratis og uforpligtende

Egenkapitalen er selskabets aktiver, fratrukket alle forpligtigelser, det vil sige hensættelser og gæld. Egenkapitalen består af forskellige dele, der bliver opgjort hvert år i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet. Der udarbejdes en såkaldt egenkapitalopgørelse.

Egenkapitalopgørelse

Egenkapitalopgørelsen består af følgende elementer:

  • Anpartskapital og aktiekapital: Den kapital, der indskydes ved stiftelse af et selskab. I aktieselskaber indskydes der kr. 500.000, og i anpartsselskaber indskydes kr. 50.000 (2013).
  • Nettoreserve for opskrivninger: Opskrivninger, der bindes på egenkapitalen. Det vil sige, at opskrivningerne ikke kan udloddes som udbytte. Et eksempel kunne være opskrivning af kapitalandele.
  • Overført resultat: Det årlige over- eller underskud overføres til egenkapitalen.
  • Udbytte: Der kan udloddes udbytte af selskabets frie reserver, hvilket er den kapital, som ikke er anparts- eller aktiekapital og nettoreserve for opskrivninger.

Udbytte op til kr. 48.300 (2010) udloddes til en beskatning på 28%. Beløbet er kr. 96.600, hvis udbyttemodtager er gift. Udloddes der udbytte over nævnte grænse, er beskatningen på 42%.

Udarbejdelse af egenkapitalopgørelse

Egenkapitalopgørelsen kan udarbejdes på to måder – enten summarisk eller fuldstændig. Selskaber i regnskabsklasse B har frit valg, mens selskaber i regnskabsklasse C og D skal vælge den fuldstændige form.

Den summariske egenkapitalopgørelse viser udviklingen i egenkapitalen fra primo til ultimo for posterne samlet.

Den fuldstændige egenkapitalopgørelse viser primo, ultimo og til- og afgange i året for hver enkel post.

Krav om reetablering af egenkapital

Da årets resultat overføres til egenkapitalen, kan denne blive negativ, hvis der har været underskud i selskabet. Ledelsen skal her afgøre, hvorvidt selskabet kan opretholde den fortsatte drift. Omvendt kan man have overskud i selskabet, som kan overføres til egenkapitalen.

Hvis selskabet går hen og taber mere end halvdelen af den indskudte kapital, er der et krav om, at bestyrelsen skal informeres inden for et halvt år. Herudover skal ledelsen i årsregnskabet redegøre for, hvordan de har tænkt sig at reetablere kapitalen.

For personlige virksomheder

For private erhvervsdrivende er der ikke de samme krav, som for selskaber. Egenkapitalen er her kun bestående af overførte resultater samt hævninger og indskud, som ejeren har foretaget i året.

Hvis du vil vide mere om egenkapital, skal du kontakte en revisor.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis