Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Resultatopgørelse - hvad er en resultatopgørelse?

Resultatopgørelsen viser omsætning og omkostninger i en given periode, for til sidst at vise ændringen i selskabets egenkapital

e-conomic regnskabsprogram gør det nemt at opstille resultatopgørelsen, og du har mulighed for at sammenligne med tidligere år. Du kan her læse om hvordan du opretter en resultatopgørelse i e-conomic.

En resultatopgørelse er en virksomheds eller forenings driftsregnskab. Det er en opgørelse over virksomhedens omsætning og omkostninger i forbindelse med driften og viser virksomhedens status.

Drifts-konti

Resultatopgørelsen består af en række konti for indtægter og udgifter i det pågældende regnskabsår. I e-conomic hedder disse drifts-konti.

Ved at beregne summen af alle konti i resultatopgørelsen kommer du frem til årets resultat før skat – beløbet fratrækkes selskabsskat og udskudt skat, hvorved man får årets resultat efter skat.

Årets resultat efter skat er et udtryk for, om man har haft et positivt eller negativt regnskabsår.

Krav til en resultatopgørelse

Ifølge Årsregnskabsloven § 23, skal en resultatopgørelse opstilles i skematisk form. Det vil sige, at der er krav til, hvilke benævnelser regnskabsposterne skal have, og hvilken rækkefølge de skal opstilles i. Denne lov skal sikre, at du altid har en overskuelig og sammenlignelig resultatopgørelse.

Typer af resultatopgørelser

Der er to typer opstillingsformer som kan bruges til resultatopgørelsen. Der er henholdsvis artsopdelt og funktionsopdelt.

  • Artsopdelt resultatopgørelse opdeler virksomhedens omkostninger efter hvilken art de har. Eksempelvis kan omkostningerne opdeles i vareforbrug, løn, husleje mv. Opdelingerne gælder for alle virksomhedens omkostninger, uanset hvor i virksomheden, de stammer fra.
  • Funktionsopdelt resultatopgørelse opdeler omkostningerne i virksomheden alt efter, hvor de er blevet anvendt. Eksempelvis kan du opdele omkostningerne i produktion, salg, administration mv.

Det afhænger af virksomhedstypen, om man anvender den artsopdelte eller funktionsopdelte resultatopgørelse, og det er derfor op til ledelsen i virksomheden at bestemme dette.

Hvad skal vises fra resultatopgørelsen?

Som udgangspunkt skal alt fra resultatopgørelsen vises. Dog har man i regnskabsklasse B og C mulighed for blot at vise bruttofortjenesten. Det vil sige nettoomsætningen minus produktionsomkostninger.

Dette giver nogle konkurrencemæssige fordele, og derfor vælger mange i disse regnskabsklasser denne metode.

Hvad skal medregnes?

Du skal medregne alle indtægter og omkostninger i det pågældende regnskabsår. Det vil sige, at hvis din virksomhed har en indtægt et par dage før årsafslutning, så skal du medregne det, selvom beløbet ikke er blevet indbetalt endnu.

Dette gælder også for omkostninger.

Posterne vil fremgå af resultatopgørelsen på de respektive konti, og i balancen vil de fremgå som enten tilgodehavender eller skyldige poster.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis