Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Grundlæggende forudsætninger - hvad er det?

De grundlæggende forudsætninger i regnskabsmæssig forstand, er en oversigt over de basale forhold, der skal være i orden, hvis man skal aflægge årsrapport, ifølge årsregnskabsloven

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

I ethvert regnskab er der en række grundlæggende forudsætninger, der skal være opfyldt før man kan aflægge sin årsrapport. Dette er gældende i forhold til årsregnskabsloven.

Oversigt over grundlæggende forudsætninger

De grundlæggende forudsætninger er:

1. Klarhed
2. Substans
3. Væsentlighed
4. Going concern
5. Neutralitet 6. Periodisering
7. Konsistens
8. Bruttoprincippet
9. Formel kontinuitet
10. Reel kontinuitet

Klarhed i årsrapporten vil sige, at udsagn i rapporten ikke er tvetydige eller vildledende og at overskueligheden af rapporten er gennemgående. Kravet om klarhed kan ikke fraviges.

Substans dækker over, at der i årsrapporten skal tages hensyn til forholdenes realitet frem for formaliteter, der kun har ringe reelt indhold. Således altså: indhold frem for formalia. Kravet kan ikke fraviges.

Væsentlighed betyder, at alle relevante forhold for regnskabet skal indgå i årsrapporten, med mindre altså at de er ubetydelige og uvæsentlige. Hvis flere uvæsentlige forhold til sammen er væsentlige, skal de indgå. Kravet kan ikke fraviges.

Going concern skal fortælle, at virksomheden forventes at fortsætte driften i mindst et år efter balancedagen, med mindre den ikke skal eller antages at fortsætte efter dette. Lederen har ansvaret for at vurdere dette. Kravet kan ikke fraviges.

Neutralitet dækker over, at alle forhold, angivelser og værdiændringer skal være opgivet retvisende og ledelsens ønsker til udviklingen af forholdene må ikke have indflydelse på de opgivne informationer, men skal altså fremgå neutrale. Der er altså forbud mod manipulation og optimistiske skøn. Kravet kan ikke fraviges.

Periodisering i en årsrapport betyder, at transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunkt for betaling. Læs mere her om periodisering. Kravet kan fraviges under forudsætninger af, at dette giver et mere retvisende billede af regnskabet.

Konsistens betyder at indregningsmetoder og målegrundlag skal være ensartet gennem hele årsrapporten. Kravet kan fraviges, hvis dette giver et mere retvisende billede.

Bruttoprincippet betyder, at alle indtægter og udgifter skal opgøres hver for sig, og at aktiver og passiver værdiansættes hver for sig. Kravet betyder ydermere at et aktivs værdi ikke må forøges på forventede eller reelle synergieffekter.

Formel kontinuitet dækker over, at primobalancen for regnskabsåret skal svare til ultimobalancen for det foregående regnskabsår. Kravet kan eksempelvis fraviges ved fusion eller ændring af regnskabspraksis.

Reel kontinuitet betyder at regnskabsår, opstilling og klassifikation af poster, konsolideringsmetode, indregningsmetode og målegrundlag skal være ens fra år til år, og må ikke afvige. Dette vil kunne give bedre mulighed for at foretage analyse og bedømmelse af udviklingen i virksomheden. Kravet kan fraviges, tjek specifikke regler herfor med din revisor.

Fravigelser fra de grundlæggende forudsætninger 

Forudsætningerne 6 til 10 kan kun fraviges i særlige tilfælde. I alle tilfældene skal der grundigt redegøres herfor, med oplysning i noterne, hvor der skal begrundes for fravigelserne og oplyse om, hvilke indvirkninger det får på virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Afvigelsesforklaring

Fravigelser skal henvise til det retvisende billede ved hver årsrapport og skal oplyses i noterne, og skal begrundes konkret og fyldestgørende.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om de grundlæggende forudsætninger i et regnskab, kan du læse om dem i årsregnskabsloven.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis