Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Anlægsaktiver - hvad er anlægsaktiver?

Et anlægsaktiv er en langsigtet værdi som eksempelvis en bygning eller et varemærke.

e-conomic regnskabsprogram viser dig, hvordan du nemt kan håndtere anlægsaktiver. Har du brug for yderlige assistance, så er vores Support klar til at hjælpe dig.

Anlægsaktiver skal indregnes, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil komme i en virksomheds besiddelse og aktivets værdi kan måles pålideligt jf. Årsregnskabsloven § 33, stk. 1.

Anlægsaktiver bliver opdelt i materielle, immaterielle og finansielle aktiver. Man laver denne inddeling, da der er forskel på hvordan de skal opgøres og indregnes i regnskabet.

Materielle anlægsaktiver

Den mest udbredte form for anlægsaktiver er de materielle. Materielle anlægsaktiver kan eksempelvis være en bil, en kopimaskine, en computer, en investeringsejendom etc.

Når en virksomhed køber et materielt anlægsaktiv, skal det indregnes i virksomhedens regnskab som en værdi. Der skal afskrivesaktivet, så det passer med aktivets levetid. Eksempelvis vil en computer have kortere levetid end en bil og derfor afskrives hurtigere.

Tre måder at afskrive på; lineær, degressiv og progressiv:

  • Lineære afskrivninger er den mest anvendte metode og består i at man afskriver lige store dele over en årrække
  • Degressiv vil sige, at afskrivningen falder over tid
  • Progressiv vil sige at afskrivningen stiger over tiden

Grunden til at der skal afskrives på aktiver er, at den reelle værdi af aktivet dermed vil passe med det der er indregnet i regnskabet – det giver altså et korrekt billede af virksomhedens værdi som helhed.

Immaterielle anlægsaktiver

En anden form for anlægsaktiver er de immaterielle. Immaterielle anlægsaktiver er aktiver som er skaffet til brug i virksomheden, uden de er fysiske eller finansielle. Eksempler på disse kan være goodwill, varemærker, patenter, mv.

Der er normalt en lang afskrivningsperiode på immaterielle aktiver – dog kan man komme ud for, som set under finanskrisen, at en virksomheds goodwill forsvinder og derfor bliver nedskrevet til nul.

Finansielle anlægsaktiver

Den tredje form for anlægsaktiver er de finansielle. Finansielle anlægsaktiver kan være diverse former for værdipapirer, kapitalandele samt lånetyper til dattervirksomheder – generelt pengemæssige aktiver.

Finansielle anlægsaktiver har som udgangspunkt en løbetid på minimum et år.

Bogføring af anlægsaktiver

Når du skal bogføre dit anlægsaktiv, skal det bogføres ind under aktiverne i balancen med hele beløbet. Derefter afskriver du i både balancen og resultatopgørelsen, enten måned for måned eller på årsbasis, indtil aktivet er helt afskrevet. På den måde bliver værdien fordelt over en periode og hele tiden ajourført.

Finansielle aktiver behandles normalt ikke med almindelige afskrivningsregler, eftersom værdien af en finansiel investering ikke nødvendigvis falder over tid.

Er du interesseret i at vide mere om anlægsaktiver mv., henviser vi til vores revisor. Du kan finde en på e-conomics revisor- og bogholderliste.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis